<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.2 > Modüller

Hızlı Yönerge Kılavuzu

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  ja  |  ko  |  ru  |  tr 

Bu hızlı yönerge kılavuzunda Apache yapılandırma yönergelerinin kullanımı, öntanımlı değerleri, durumu ve bağlamı gösterilmiştir. Bunların her biri hakkında ayrıntılı bilgi almak için Yönerge Sözlüğüne bakınız.

İlk sütunda yönergenin ismi ve kullanımı belirtilmiştir. İkinci sütunda yönergenin varsa öntanımlı değeri gösterilmiştir. Eğer öntanımlı değer sütuna sığmayacak kadar uzunsa sığmayan kısmın yerine “+” imi konmuştur.

Aşağıda sağdaki gösterge tablolarına uygun olarak, üçüncü sütunda yönergenin kullanımına izin verilen bağlamlar, dördüncü sütunda ise yönergenin durumu gösterilmiştir.

 A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X 
ssunucu geneli
ksanal konak
ddizin
h.htaccess
ÇÇekirdek
MMPM
TTemel
EEklenti
DDeneysel
AcceptFilter protocol kabul_süzgecisÇ
Bir protokolün dinleyici soketleri için en iyilemeleri ayarlar
AcceptMutex Default|yöntem Default sM
Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden çok sayıda çocuk süreci sıraya sokmak için kullandığı yöntemi belirler.
AcceptPathInfo On|Off|Default Default skdhÇ
Dosya isminden sonra belirtilen yol verisini kabul veya reddeder.
AccessFileName filename [filename] ... .htaccess skÇ
Dağıtık yapılandırma dosyasının ismi belirtilir.
Action action-type cgi-script [virtual]skdhT
Activates a CGI script for a particular handler or content-type
AddAlt string file [file] ...skdhT
Alternate text to display for a file, instead of an icon selected by filename
AddAltByEncoding string MIME-encoding [MIME-encoding] ...skdhT
Alternate text to display for a file instead of an icon selected by MIME-encoding
AddAltByType string MIME-type [MIME-type] ...skdhT
Alternate text to display for a file, instead of an icon selected by MIME content-type
AddCharset charset extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extensions to the specified content charset
AddDefaultCharset On|Off|karküm Off skdhÇ
Bir yanıtın içerik türü text/plain veya text/html olduğunda eklenecek öntanımlı karakter kümesi parametresini belirler.
AddDescription string file [file] ...skdhT
Description to display for a file
AddEncoding MIME-enc extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extensions to the specified encoding type
AddHandler handler-name extension [extension] ...skdhT
Maps the filename extensions to the specified handler
AddIcon icon name [name] ...skdhT
Icon to display for a file selected by name
AddIconByEncoding icon MIME-encoding [MIME-encoding] ...skdhT
Icon to display next to files selected by MIME content-encoding
AddIconByType icon MIME-type [MIME-type] ...skdhT
Icon to display next to files selected by MIME content-type
AddInputFilter filter[;filter...] extension [extension] ...skdhT
Maps filename extensions to the filters that will process client requests
AddLanguage MIME-lang extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extension to the specified content language
AddModuleInfo module-name stringskE
Adds additional information to the module information displayed by the server-info handler
AddOutputFilter filter[;filter...] extension [extension] ...skdhT
Maps filename extensions to the filters that will process responses from the server
AddOutputFilterByType süzgeç[;süzgeç...] MIME-türü [MIME-türü] ...skdhÇ
Belli bir MIME türüne bir çıktı süzgeci atar.
AddType MIME-type extension [extension] ...skdhT
Maps the given filename extensions onto the specified content type
Alias URL-path file-path|directory-pathskT
Maps URLs to filesystem locations
AliasMatch regex file-path|directory-pathskT
Maps URLs to filesystem locations using regular expressions
Allow from all|host|env=env-variable [host|env=env-variable] ...dhT
Controls which hosts can access an area of the server
AllowCONNECT port [port] ... 443 563 skE
Ports that are allowed to CONNECT through the proxy
AllowEncodedSlashes On|Off Off skÇ
Kodlanmış dosya yolu ayracı içeren URL’lere izin verilip verilmeyeceğini belirler.
AllowOverride All|None|yönerge-türü [yönerge-türü] ... All dÇ
.htaccess dosyalarında bulunmasına izin verilen yönerge türleri belirtilir.
Anonymous user [user] ...dhE
Specifies userIDs that are allowed access without password verification
Anonymous_LogEmail On|Off On dhE
Sets whether the password entered will be logged in the error log
Anonymous_MustGiveEmail On|Off On dhE
Specifies whether blank passwords are allowed
Anonymous_NoUserID On|Off Off dhE
Sets whether the userID field may be empty
Anonymous_VerifyEmail On|Off Off dhE
Sets whether to check the password field for a correctly formatted email address
AuthBasicAuthoritative On|Off On dhT
Sets whether authorization and authentication are passed to lower level modules
AuthBasicProvider provider-name [provider-name] ... file dhT
Sets the authentication provider(s) for this location
AuthDBDUserPWQuery querydE
SQL query to look up a password for a user
AuthDBDUserRealmQuery querydE
SQL query to look up a password hash for a user and realm.
AuthDBMGroupFile file-pathdhE
Sets the name of the database file containing the list of user groups for authorization
AuthDBMType default|SDBM|GDBM|NDBM|DB default dhE
Sets the type of database file that is used to store passwords
AuthDBMUserFile file-pathdhE
Sets the name of a database file containing the list of users and passwords for authentication
AuthDefaultAuthoritative On|Off On dhT
Sets whether authentication is passed to lower level modules
AuthDigestAlgorithm MD5|MD5-sess MD5 dhD
Selects the algorithm used to calculate the challenge and response hashes in digest authentication
AuthDigestDomain URI [URI] ...dhD
URIs that are in the same protection space for digest authentication
AuthDigestNcCheck On|Off Off sD
Enables or disables checking of the nonce-count sent by the server
AuthDigestNonceFormat formatdhD
Determines how the nonce is generated
AuthDigestNonceLifetime seconds 300 dhD
How long the server nonce is valid
AuthDigestProvider provider-name [provider-name] ... file dhD
Sets the authentication provider(s) for this location
AuthDigestQop none|auth|auth-int [auth|auth-int] auth dhD
Determines the quality-of-protection to use in digest authentication
AuthDigestShmemSize size 1000 sD
The amount of shared memory to allocate for keeping track of clients
AuthGroupFile file-pathdhT
Sets the name of a text file containing the list of user groups for authorization
AuthLDAPBindDN distinguished-namedhE
Optional DN to use in binding to the LDAP server
AuthLDAPBindPassword passworddhE
Password used in conjuction with the bind DN
AuthLDAPCharsetConfig file-pathsE
Language to charset conversion configuration file
AuthLDAPCompareDNOnServer on|off on dhE
Use the LDAP server to compare the DNs
AuthLDAPDereferenceAliases never|searching|finding|always Always dhE
When will the module de-reference aliases
AuthLDAPGroupAttribute attributedhE
LDAP attributes used to check for group membership
AuthLDAPGroupAttributeIsDN on|off on dhE
Use the DN of the client username when checking for group membership
AuthLDAPRemoteUserAttribute uiddhE
Use the value of the attribute returned during the user query to set the REMOTE_USER environment variable
AuthLDAPRemoteUserIsDN on|off off dhE
Use the DN of the client username to set the REMOTE_USER environment variable
AuthLDAPUrl url [NONE|SSL|TLS|STARTTLS]dhE
URL specifying the LDAP search parameters
AuthName yetki-alanıdhÇ
HTTP kimlik doğrulamasında kullanmak için yetki alanı ismi
<AuthnProviderAlias baseProvider Alias> ... </AuthnProviderAlias>sE
Enclose a group of directives that represent an extension of a base authentication provider and referenced by the specified alias
AuthType Basic|DigestdhÇ
Kullanıcı kimlik doğrulaması türü
AuthUserFile file-pathdhT
Sets the name of a text file containing the list of users and passwords for authentication
AuthzDBMAuthoritative On|Off On dhE
Sets whether authorization will be passed on to lower level modules
AuthzDBMType default|SDBM|GDBM|NDBM|DB default dhE
Sets the type of database file that is used to store list of user groups
AuthzDefaultAuthoritative On|Off On dhT
Sets whether authorization is passed to lower level modules
AuthzGroupFileAuthoritative On|Off On dhT
Sets whether authorization will be passed on to lower level modules
AuthzLDAPAuthoritative on|off on dhE
Prevent other authentication modules from authenticating the user if this one fails
AuthzOwnerAuthoritative On|Off On dhE
Sets whether authorization will be passed on to lower level modules
AuthzUserAuthoritative On|Off On dhT
Sets whether authorization will be passed on to lower level modules
BalancerMember url [key=value [key=value ...]]dE
Add a member to a load balancing group
BrowserMatch regex [!]env-variable[=value] [[!]env-variable[=value]] ...skdhT
Sets environment variables conditional on HTTP User-Agent
BrowserMatchNoCase regex [!]env-variable[=value] [[!]env-variable[=value]] ...skdhT
Sets environment variables conditional on User-Agent without respect to case
BufferedLogs On|Off Off sT
Buffer log entries in memory before writing to disk
CacheDefaultExpire seconds 3600 (one hour) skE
The default duration to cache a document when no expiry date is specified.
CacheDirLength length 2 skE
The number of characters in subdirectory names
CacheDirLevels levels 3 skE
The number of levels of subdirectories in the cache.
CacheDisable url-stringskE
Disable caching of specified URLs
CacheEnable cache_type url-stringskE
Enable caching of specified URLs using a specified storage manager
CacheFile file-path [file-path] ...sD
Cache a list of file handles at startup time
CacheIgnoreCacheControl On|Off Off skE
Ignore request to not serve cached content to client
CacheIgnoreHeaders header-string [header-string] ... None skE
Do not store the given HTTP header(s) in the cache.
CacheIgnoreNoLastMod On|Off Off skE
Ignore the fact that a response has no Last Modified header.
CacheIgnoreQueryString On|Off Off skE
Ignore query string when caching
CacheLastModifiedFactor float 0.1 skE
The factor used to compute an expiry date based on the LastModified date.
CacheMaxExpire seconds 86400 (one day) skE
The maximum time in seconds to cache a document
CacheMaxFileSize bytes 1000000 skE
The maximum size (in bytes) of a document to be placed in the cache
CacheMinFileSize bytes 1 skE
The minimum size (in bytes) of a document to be placed in the cache
CacheNegotiatedDocs On|Off Off skT
Allows content-negotiated documents to be cached by proxy servers
CacheRoot directoryskE
The directory root under which cache files are stored
CacheStoreNoStore On|Off Off skE
Attempt to cache requests or responses that have been marked as no-store.
CacheStorePrivate On|Off Off skE
Attempt to cache responses that the server has marked as private
CGIMapExtension cgi-yolu .uzantıdhÇ
CGI betik yorumlayıcısını saptama tekniğini belirler.
CharsetDefault charsetskdhD
Charset to translate into
CharsetOptions option [option] ... DebugLevel=0 NoImpl +skdhD
Configures charset translation behavior
CharsetSourceEnc charsetskdhD
Source charset of files
CheckCaseOnly on|off Off skdhE
Limits the action of the speling module to case corrections
CheckSpelling on|off Off skdhE
Enables the spelling module
ContentDigest On|Off Off skdhÇ
Content-MD5 HTTP yanıt başlıklarının üretimini etkin kılar.
CookieDomain domainskdhE
The domain to which the tracking cookie applies
CookieExpires expiry-periodskdhE
Expiry time for the tracking cookie
CookieLog filenameskT
Sets filename for the logging of cookies
CookieName token Apache skdhE
Name of the tracking cookie
CookieStyle Netscape|Cookie|Cookie2|RFC2109|RFC2965 Netscape skdhE
Format of the cookie header field
CookieTracking on|off off skdhE
Enables tracking cookie
CoreDumpDirectory dizinsM
core dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin geçmeye çalışacağı dizin.
CustomLog file|pipe format|nickname [env=[!]environment-variable]skT
Sets filename and format of log file
Dav On|Off|provider-name Off dE
Enable WebDAV HTTP methods
DavDepthInfinity on|off off skdE
Allow PROPFIND, Depth: Infinity requests
DavGenericLockDB file-pathskdE
Location of the DAV lock database
DavLockDB file-pathskE
Location of the DAV lock database
DavMinTimeout seconds 0 skdE
Minimum amount of time the server holds a lock on a DAV resource
DBDExptime time-in-seconds 300 skE
Keepalive time for idle connections
DBDKeep number 2 skE
Maximum sustained number of connections
DBDMax number 10 skE
Maximum number of connections
DBDMin number 1 skE
Minimum number of connections
DBDParams param1=value1[,param2=value2]skE
Parameters for database connection
DBDPersist On|OffskE
Whether to use persistent connections
DBDPrepareSQL "SQL statement" labelskE
Define an SQL prepared statement
DBDriver nameskE
Specify an SQL driver
DefaultIcon url-pathskdhT
Icon to display for files when no specific icon is configured
DefaultLanguage MIME-langskdhT
Sets all files in the given scope to the specified language
DefaultType MIME-türü|none text/plain skdhÇ
Sunucunun MIME türünü saptayamadığı durumda göndereceği MIME içerik türünü belirler.
DeflateBufferSize value 8096 skE
Fragment size to be compressed at one time by zlib
DeflateCompressionLevel valueskE
How much compression do we apply to the output
DeflateFilterNote [type] notenameskE
Places the compression ratio in a note for logging
DeflateMemLevel value 9 skE
How much memory should be used by zlib for compression
DeflateWindowSize value 15 skE
Zlib compression window size
Deny from all|host|env=env-variable [host|env=env-variable] ...dhT
Controls which hosts are denied access to the server
<Directory dizin-yolu> ... </Directory>skÇ
Sadece ismi belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.
DirectoryIndex local-url [local-url] ... index.html skdhT
List of resources to look for when the client requests a directory
<DirectoryMatch düzifd> ... </DirectoryMatch>skÇ
Bir düzenli ifade ile eşleşen dosya sistemi dizininde ve bunun altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.
DirectorySlash On|Off On skdhT
Toggle trailing slash redirects on or off
DocumentRoot dizin-yolu /usr/local/apache/h +skÇ
İstemciye görünür olan ana belge ağacının kök dizinini belirler.
DumpIOInput On|Off Off sE
Dump all input data to the error log
DumpIOLogLevel level debug sE
Controls the logging level of the DumpIO output
DumpIOOutput On|Off Off sE
Dump all output data to the error log
EnableExceptionHook On|Off Off sM
Bir çöküş sonrası olağandışılık eylemcilerini çalıştıracak kancayı etkin kılar.
EnableMMAP On|Off On skdhÇ
Teslimat sırasında okunacak dosyalar için bellek eşlemeyi etkin kılar.
EnableSendfile On|Off On skdhÇ
Dosyaların istemciye tesliminde çekirdeğin dosya gönderme desteğinin kullanımını etkin kılar.
ErrorDocument hata-kodu belgeskdhÇ
Bir hata durumunda sunucunun istemciye ne döndüreceğini belirler.
ErrorLog dosya-yolu|syslog[:oluşum] logs/error_log (Uni +skÇ
Sunucunun hata günlüğünü tutacağı yeri belirler.
ExampleskdhD
Demonstration directive to illustrate the Apache module API
ExpiresActive On|OffskdhE
Enables generation of Expires headers
ExpiresByType MIME-type <code>secondsskdhE
Value of the Expires header configured by MIME type
ExpiresDefault <code>secondsskdhE
Default algorithm for calculating expiration time
ExtendedStatus On|Off Off sT
Keep track of extended status information for each request
ExtFilterDefine filtername parameterssE
Define an external filter
ExtFilterOptions option [option] ... DebugLevel=0 NoLogS +dE
Configure mod_ext_filter options
FileETag bileşen ... INode MTime Size skdhÇ
ETag HTTP yanıt başlığını oluşturmakta kullanılacak dosya özniteliklerini belirler.
<Files dosya-adı> ... </Files>skdhÇ
Dosya isimleriyle eşleşme halinde uygulanacak yönergeleri içerir.
<FilesMatch düzifd> ... </FilesMatch>skdhÇ
Düzenli ifadelerin dosya isimleriyle eşleşmesi halinde uygulanacak yönergeleri içerir.
FilterChain [+=-@!]filter-name ...skdhT
Configure the filter chain
FilterDeclare filter-name [type]skdhT
Declare a smart filter
FilterProtocol filter-name [provider-name] proto-flagsskdhT
Deal with correct HTTP protocol handling
FilterProvider filter-name provider-name [req|resp|env]=dispatch matchskdhT
Register a content filter
FilterTrace filter-name levelskdT
Get debug/diagnostic information from mod_filter
ForceLanguagePriority None|Prefer|Fallback [Prefer|Fallback] Prefer skdhT
Action to take if a single acceptable document is not found
ForceType MIME-türü|NonedhÇ
Bütün dosyaların belirtilen MIME içerik türüyle sunulmasına sebep olur.
ForensicLog filename|pipeskE
Sets filename of the forensic log
GracefulShutDownTimeout saniyesM
Sunucunun nazikçe kapatılmasının ardından ana süreç çıkana kadar geçecek süre için bir zaman aşımı belirler.
Group unix-grubu #-1 sM
İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı grubu belirler.
Header [condition] set|append|merge|add|unset|echo|edit header [value] [early|env=[!]variable]skdhE
Configure HTTP response headers
HeaderName filenameskdhT
Name of the file that will be inserted at the top of the index listing
HostnameLookups On|Off|Double Off skdÇ
İstemci IP adresleri üzerinde DNS sorgularını etkin kılar.
IdentityCheck On|Off Off skdE
Enables logging of the RFC 1413 identity of the remote user
IdentityCheckTimeout seconds 30 skdE
Determines the timeout duration for ident requests
<IfDefine [!]parametre-adı> ... </IfDefine>skdhÇ
Başlatma sırasında bir doğruluk sınamasından sonra işleme sokulacak yönergeleri sarmalar.
<IfModule [!]modül-dosyası|modül-betimleyici> ... </IfModule>skdhÇ
Belli bir modülün varlığına veya yokluğuna göre işleme sokulacak yönergeleri sarmalar.
<IfVersion [[!]operator] version> ... </IfVersion>skdhE
contains version dependent configuration
ImapBase map|referer|URL http://servername/ skdhT
Default base for imagemap files
ImapDefault error|nocontent|map|referer|URL nocontent skdhT
Default action when an imagemap is called with coordinates that are not explicitly mapped
ImapMenu none|formatted|semiformatted|unformattedskdhT
Action if no coordinates are given when calling an imagemap
Include dosya-yolu|dizin-yoluskdÇ
Sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini sağlar.
IndexIgnore file [file] ...skdhT
Adds to the list of files to hide when listing a directory
IndexOptions [+|-]option [[+|-]option] ...skdhT
Various configuration settings for directory indexing
IndexOrderDefault Ascending|Descending Name|Date|Size|Description Ascending Name skdhT
Sets the default ordering of the directory index
IndexStyleSheet url-pathskdhT
Adds a CSS stylesheet to the directory index
ISAPIAppendLogToErrors on|off off skdhT
Record HSE_APPEND_LOG_PARAMETER requests from ISAPI extensions to the error log
ISAPIAppendLogToQuery on|off on skdhT
Record HSE_APPEND_LOG_PARAMETER requests from ISAPI extensions to the query field
ISAPICacheFile file-path [file-path] ...skT
ISAPI .dll files to be loaded at startup
ISAPIFakeAsync on|off off skdhT
Fake asynchronous support for ISAPI callbacks
ISAPILogNotSupported on|off off skdhT
Log unsupported feature requests from ISAPI extensions
ISAPIReadAheadBuffer size 49152 skdhT
Size of the Read Ahead Buffer sent to ISAPI extensions
KeepAlive On|Off On skÇ
HTTP kalıcı bağlantılarını etkin kılar
KeepAliveTimeout saniye 5 skÇ
Bir kalıcı bağlantıda sunucunun bir sonraki isteği bekleme süresi
LanguagePriority MIME-lang [MIME-lang] ...skdhT
The precendence of language variants for cases where the client does not express a preference
LDAPCacheEntries number 1024 sE
Maximum number of entries in the primary LDAP cache
LDAPCacheTTL seconds 600 sE
Time that cached items remain valid
LDAPConnectionTimeout secondssE
Specifies the socket connection timeout in seconds
LDAPOpCacheEntries number 1024 sE
Number of entries used to cache LDAP compare operations
LDAPOpCacheTTL seconds 600 sE
Time that entries in the operation cache remain valid
LDAPSharedCacheFile directory-path/filenamesE
Sets the shared memory cache file
LDAPSharedCacheSize bytes 102400 sE
Size in bytes of the shared-memory cache
LDAPTrustedClientCert type directory-path/filename/nickname [password]skdhE
Sets the file containing or nickname referring to a per connection client certificate. Not all LDAP toolkits support per connection client certificates.
LDAPTrustedGlobalCert type directory-path/filename [password]sE
Sets the file or database containing global trusted Certificate Authority or global client certificates
LDAPTrustedMode typeskE
Specifies the SSL/TLS mode to be used when connecting to an LDAP server.
LDAPVerifyServerCert On|Off On sE
Force server certificate verification
<Limit yöntem [yöntem] ... > ... </Limit>skdhÇ
Erişimi sınırlanacak HTTP yöntemleri için erişim sınırlayıcıları sarmalar.
<LimitExcept yöntem [yöntem] ... > ... </LimitExcept>skdhÇ
İsimleri belirtilenler dışında kalan HTTP yöntemleri için kullanılacak erişim sınırlayıcıları sarmalar.
LimitInternalRecursion sayı [sayı] 10 skÇ
Dahili yönlendirmelerin ve istek içi isteklerin azami sayısını belirler.
LimitRequestBody bayt-sayısı 0 skdhÇ
İstemci tarafından gönderilen HTTP istek gövdesinin toplam uzunluğunu sınırlar.
LimitRequestFields sayı 100 sÇ
İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık alanlarının sayısını sınırlar.
LimitRequestFieldSize bayt-sayısı 8190 sÇ
İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık uzunluğunu sınırlar.
LimitRequestLine bayt-sayısı 8190 sÇ
İstemciden kabul edilecek HTTP istek satırının uzunluğunu sınırlar.
LimitXMLRequestBody bayt-sayısı 1000000 skdhÇ
Bir XML temelli istek gövdesinin uzunluğunu sınırlar.
Listen [IP-adresi:]port-numarası [protokol]sM
Sunucunun dinleyeceği IP adresini ve portu belirler.
ListenBacklog kuyruk-uzunluğusM
Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğunu belirler
LoadFile filename [filename] ...sE
Link in the named object file or library
LoadModule module filenamesE
Links in the object file or library, and adds to the list of active modules
<Location URL-yolu|URL> ... </Location>skÇ
İçerdiği yönergeler sadece eşleşen URL’lere uygulanır.
<LocationMatch düzifade> ... </LocationMatch>skÇ
İçerdiği yönergeler sadece düzenli ifadelerle eşleşen URL’lere uygulanır.
LockFile dosya logs/accept.lock sM
Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden çok sayıda çocuk süreci sıraya sokarken kullandığı kilit dosyasının yerini belirler.
LogFormat format|nickname [nickname] "%h %l %u %t \"%r\" +skT
Describes a format for use in a log file
LogLevel seviye warn skÇ
Hata günlüklerinin ayrıntı seviyesini belirler.
MaxClients sayısM
İstekleri sunarken oluşturulacak çocuk süreçlerin azami sayısını belirler.
MaxKeepAliveRequests sayı 100 skÇ
Bir kalıcı bağlantıda izin verilen istek sayısı
MaxMemFree kB-sayısı 0 sM
free() çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.
MaxRequestsPerChild sayı 10000 sM
Tek bir çocuk sürecin ömrü boyunca işleme sokabileceği istek sayısını sınırlamakta kullanılır.
MaxRequestsPerThread number 0 sM
Limit on the number of requests that an individual thread will handle during its life
MaxSpareServers number 10 sM
Maximum number of idle child server processes
MaxSpareThreads numbersM
Boştaki azami evre sayısını belirler
MaxThreads number 2048 sM
Set the maximum number of worker threads
MCacheMaxObjectCount value 1009 sE
The maximum number of objects allowed to be placed in the cache
MCacheMaxObjectSize bytes 10000 sE
The maximum size (in bytes) of a document allowed in the cache
MCacheMaxStreamingBuffer size_in_bytes the smaller of 1000 +sE
Maximum amount of a streamed response to buffer in memory before declaring the response uncacheable
MCacheMinObjectSize bytes 1 sE
The minimum size (in bytes) of a document to be allowed in the cache
MCacheRemovalAlgorithm LRU|GDSF GDSF sE
The algorithm used to select documents for removal from the cache
MCacheSize KBytes 100 sE
The maximum amount of memory used by the cache in KBytes
MetaDir directory .web skdhE
Name of the directory to find CERN-style meta information files
MetaFiles on|off off skdhE
Activates CERN meta-file processing
MetaSuffix suffix .meta skdhE
File name suffix for the file containg CERN-style meta information
MimeMagicFile file-pathskE
Enable MIME-type determination based on file contents using the specified magic file
MinSpareServers number 5 sM
Minimum number of idle child server processes
MinSpareThreads numbersM
İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari sayısını belirler.
MMapFile file-path [file-path] ...sD
Map a list of files into memory at startup time
ModMimeUsePathInfo On|Off Off dT
Tells mod_mime to treat path_info components as part of the filename
MultiviewsMatch Any|NegotiatedOnly|Filters|Handlers [Handlers|Filters] NegotiatedOnly skdhT
The types of files that will be included when searching for a matching file with MultiViews
NameVirtualHost adres[:port]sÇ
İsme dayalı sanal konaklar için IP adresi belirtir
NoProxy host [host] ...skE
Hosts, domains, or networks that will be connected to directly
NWSSLTrustedCerts filename [filename] ...sT
List of additional client certificates
NWSSLUpgradeable [IP-address:]portnumbersT
Allows a connection to be upgraded to an SSL connection upon request
Options [+|-]seçenek [[+|-]seçenek] ... All skdhÇ
Belli bir dizinde geçerli olacak özellikleri yapılandırır.
Order ordering Deny,Allow dhT
Controls the default access state and the order in which Allow and Deny are evaluated.
PassEnv env-variable [env-variable] ...skdhT
Passes environment variables from the shell
PidFile dosya logs/httpd.pid sM
Ana sürecin süreç kimliğinin (PID) kaydedileceği dosyayı belirler.
ProtocolEcho On|Off Off skD
Turn the echo server on or off
<Proxy wildcard-url> ...</Proxy>skE
Container for directives applied to proxied resources
ProxyBadHeader IsError|Ignore|StartBody IsError skE
Determines how to handle bad header lines in a response
ProxyBlock *|word|host|domain [word|host|domain] ...skE
Words, hosts, or domains that are banned from being proxied
ProxyDomain DomainskE
Default domain name for proxied requests
ProxyErrorOverride On|Off Off skE
Override error pages for proxied content
ProxyFtpDirCharset character set ISO-8859-1 skdE
Define the character set for proxied FTP listings
ProxyIOBufferSize bytes 8192 skE
Determine size of internal data throughput buffer
<ProxyMatch regex> ...</ProxyMatch>skE
Container for directives applied to regular-expression-matched proxied resources
ProxyMaxForwards number -1 skE
Maximium number of proxies that a request can be forwarded through
ProxyPass [path] !|url [key=value key=value ...]] [nocanon] [interpolate]skdE
Maps remote servers into the local server URL-space
ProxyPassInterpolateEnv On|Off Off skdE
Enable Environment Variable interpolation in Reverse Proxy configurations
ProxyPassMatch [regex] !|url [key=value [key=value ...]]skdE
Maps remote servers into the local server URL-space using regular expressions
ProxyPassReverse [path] url [interpolate]skdE
Adjusts the URL in HTTP response headers sent from a reverse proxied server
ProxyPassReverseCookieDomain internal-domain public-domain [interpolate]skdE
Adjusts the Domain string in Set-Cookie headers from a reverse- proxied server
ProxyPassReverseCookiePath internal-path public-path [interpolate]skdE
Adjusts the Path string in Set-Cookie headers from a reverse- proxied server
ProxyPreserveHost On|Off Off skE
Use incoming Host HTTP request header for proxy request
ProxyReceiveBufferSize bytes 0 skE
Network buffer size for proxied HTTP and FTP connections
ProxyRemote match remote-serverskE
Remote proxy used to handle certain requests
ProxyRemoteMatch regex remote-serverskE
Remote proxy used to handle requests matched by regular expressions
ProxyRequests On|Off Off skE
Enables forward (standard) proxy requests
ProxySet url key=value [key=value ...]dE
Set various Proxy balancer or member parameters
ProxyStatus Off|On|Full Off skE
Show Proxy LoadBalancer status in mod_status
ProxyTimeout seconds 300 skE
Network timeout for proxied requests
ProxyVia On|Off|Full|Block Off skE
Information provided in the Via HTTP response header for proxied requests
ReadmeName filenameskdhT
Name of the file that will be inserted at the end of the index listing
ReceiveBufferSize bayt-sayısı 0 sM
TCP alım tamponu boyu
Redirect [status] URL-path URLskdhT
Sends an external redirect asking the client to fetch a different URL
RedirectMatch [status] regex URLskdhT
Sends an external redirect based on a regular expression match of the current URL
RedirectPermanent URL-path URLskdhT
Sends an external permanent redirect asking the client to fetch a different URL
RedirectTemp URL-path URLskdhT
Sends an external temporary redirect asking the client to fetch a different URL
RemoveCharset extension [extension] ...kdhT
Removes any character set associations for a set of file extensions
RemoveEncoding extension [extension] ...kdhT
Removes any content encoding associations for a set of file extensions
RemoveHandler extension [extension] ...kdhT
Removes any handler associations for a set of file extensions
RemoveInputFilter extension [extension] ...kdhT
Removes any input filter associations for a set of file extensions
RemoveLanguage extension [extension] ...kdhT
Removes any language associations for a set of file extensions
RemoveOutputFilter extension [extension] ...kdhT
Removes any output filter associations for a set of file extensions
RemoveType extension [extension] ...kdhT
Removes any content type associations for a set of file extensions
RequestHeader set|append|merge|add|unset|edit header [value] [replacement] [early|env=[!]variable]skdhE
Configure HTTP request headers
Require öğe-adı [öğe-adı] ...dhÇ
Bir özkaynağa erişebilecek kimliği doğrulanmış kullanıcıları belirler
RewriteBase URL-pathdhE
Sets the base URL for per-directory rewrites
RewriteCond TestString CondPatternskdhE
Defines a condition under which rewriting will take place
RewriteEngine on|off off skdhE
Enables or disables runtime rewriting engine
RewriteLock file-pathsE
Sets the name of the lock file used for RewriteMap synchronization
RewriteLog file-pathskE
Sets the name of the file used for logging rewrite engine processing
RewriteLogLevel Level 0 skE
Sets the verbosity of the log file used by the rewrite engine
RewriteMap MapName MapType:MapSource skE
Defines a mapping function for key-lookup
RewriteOptions OptionsskdhE
Sets some special options for the rewrite engine
RewriteRule Pattern Substitution [flags]skdhE
Defines rules for the rewriting engine
RLimitCPU saniye|max [saniye|max]skdhÇ
Apache alt süreçleri tarafından çalıştırılan süreçlerin işlemci tüketimine sınırlama getirir.
RLimitMEM bayt-sayısı|max [bayt-sayısı|max] skdhÇ
Apache alt süreçleri tarafından çalıştırılan süreçlerin bellek tüketimine sınırlama getirir.
RLimitNPROC sayı|max [sayı|max]skdhÇ
Apache alt süreçleri tarafından çalıştırılabilecek süreç sayısına sınırlama getirir.
Satisfy Any|All All dhÇ
Konak seviyesinde erişim denetimi ile kullanıcı kimlik doğrulaması arasındaki etkileşim
ScoreBoardFile dosya-yolu logs/apache_status sM
Çocuk süreçler için eşgüdüm verisini saklamakta kullanılan dosyanın yerini belirler.
Script method cgi-scriptskdT
Activates a CGI script for a particular request method.
ScriptAlias URL-path file-path|directory-pathskT
Maps a URL to a filesystem location and designates the target as a CGI script
ScriptAliasMatch regex file-path|directory-pathskT
Maps a URL to a filesystem location using a regular expression and designates the target as a CGI script
ScriptInterpreterSource Registry|Registry-Strict|Script Script skdhÇ
CGI betikleri için yorumlayıcı belirleme tekniği
ScriptLog file-pathskT
Location of the CGI script error logfile
ScriptLogBuffer bytes 1024 skT
Maximum amount of PUT or POST requests that will be recorded in the scriptlog
ScriptLogLength bytes 10385760 skT
Size limit of the CGI script logfile
ScriptSock file-path logs/cgisock sT
The filename prefix of the socket to use for communication with the cgi daemon
SecureListen [IP-address:]portnumber Certificate-Name [MUTUAL]sT
Enables SSL encryption for the specified port
SeeRequestTail On|Off Off sT
Determine if mod_status displays the first 63 characters of a request or the last 63, assuming the request itself is greater than 63 chars.
SendBufferSize bayt-sayısı 0 sM
TCP tamponu boyu
ServerAdmin eposta-adresi|URLskÇ
Sunucunun hata iletilerinde istemciye göstereceği eposta adresi
ServerAlias konakadı [konakadı] ...kÇ
İstekleri isme dayalı sanal konaklarla eşleştirilirken kullanılacak konak adları için başka isimler belirtebilmeyi sağlar.
ServerLimit sayısM
Ayarlanabilir süreç sayısının üst sınırını belirler.
ServerName [şema://]tam-nitelenmiş-alan-adı[:port] skÇ
Sunucunun özdeşleşeceği konak ismi ve port.
ServerPath URL-yolukÇ
Uyumsuz bir tarayıcı tarafından erişilmesi için bir isme dayalı sanal konak için meşru URL yolu
ServerRoot dizin-yolu /usr/local/apache sÇ
Sunucu yapılandırması için kök dizin
ServerSignature On|Off|EMail Off skdhÇ
Sunucu tarafından üretilen belgelerin dipnotunu ayarlar.
ServerTokens Major|Minor|Min[imal]|Prod[uctOnly]|OS|Full Full sÇ
Server HTTP yanıt başlığını yapılandırır.
SetEnv env-variable valueskdhT
Sets environment variables
SetEnvIf attribute regex [!]env-variable[=value] [[!]env-variable[=value]] ...skdhT
Sets environment variables based on attributes of the request
SetEnvIfNoCase attribute regex [!]env-variable[=value] [[!]env-variable[=value]] ...skdhT
Sets environment variables based on attributes of the request without respect to case
SetHandler eylemci-ismi|NoneskdhÇ
Eşleşen tüm dosyaların belli bir eylemci tarafından işlenmesine sebep olur.
SetInputFilter süzgeç[;süzgeç...]skdhÇ
POST girdilerini ve istemci isteklerini işleyecek süzgeçleri belirler.
SetOutputFilter süzgeç[;süzgeç...]skdhÇ
Sunucunun yanıtlarını işleyecek süzgeçleri belirler.
SSIEnableAccess on|off off dhT
Enable the -A flag during conditional flow control processing.
SSIEndTag tag "-->" skT
String that ends an include element
SSIErrorMsg message "[an error occurred +skdhT
Error message displayed when there is an SSI error
SSIStartTag tag "<!--#" skT
String that starts an include element
SSITimeFormat formatstring "%A, %d-%b-%Y %H:%M +skdhT
Configures the format in which date strings are displayed
SSIUndefinedEcho string "(none)" skdhT
String displayed when an unset variable is echoed
SSLCACertificateFile file-pathskE
File of concatenated PEM-encoded CA Certificates for Client Auth
SSLCACertificatePath directory-pathskE
Directory of PEM-encoded CA Certificates for Client Auth
SSLCADNRequestFile file-pathskE
File of concatenated PEM-encoded CA Certificates for defining acceptable CA names
SSLCADNRequestPath directory-pathskE
Directory of PEM-encoded CA Certificates for defining acceptable CA names
SSLCARevocationFile file-pathskE
File of concatenated PEM-encoded CA CRLs for Client Auth
SSLCARevocationPath directory-pathskE
Directory of PEM-encoded CA CRLs for Client Auth
SSLCertificateChainFile file-pathskE
File of PEM-encoded Server CA Certificates
SSLCertificateFile file-pathskE
Server PEM-encoded X.509 Certificate file
SSLCertificateKeyFile file-pathskE
Server PEM-encoded Private Key file
SSLCipherSuite cipher-spec ALL:!ADH:RC4+RSA:+H +skdhE
Cipher Suite available for negotiation in SSL handshake
SSLCryptoDevice engine builtin sE
Enable use of a cryptographic hardware accelerator
SSLEngine on|off|optional off skE
SSL Engine Operation Switch
SSLHonorCiperOrder flagskE
Option to prefer the server's cipher preference order
SSLMutex type none sE
Semaphore for internal mutual exclusion of operations
SSLOptions [+|-]option ...skdhE
Configure various SSL engine run-time options
SSLPassPhraseDialog type builtin sE
Type of pass phrase dialog for encrypted private keys
SSLProtocol [+|-]protocol ... all skE
Configure usable SSL protocol flavors
SSLProxyCACertificateFile file-pathskE
File of concatenated PEM-encoded CA Certificates for Remote Server Auth
SSLProxyCACertificatePath directory-pathskE
Directory of PEM-encoded CA Certificates for Remote Server Auth
SSLProxyCARevocationFile file-pathskE
File of concatenated PEM-encoded CA CRLs for Remote Server Auth
SSLProxyCARevocationPath directory-pathskE
Directory of PEM-encoded CA CRLs for Remote Server Auth
SSLProxyCipherSuite cipher-spec ALL:!ADH:RC4+RSA:+H +skdhE
Cipher Suite available for negotiation in SSL proxy handshake
SSLProxyEngine on|off off skE
SSL Proxy Engine Operation Switch
SSLProxyMachineCertificateFile filenamesE
File of concatenated PEM-encoded client certificates and keys to be used by the proxy
SSLProxyMachineCertificatePath directorysE
Directory of PEM-encoded client certificates and keys to be used by the proxy
SSLProxyProtocol [+|-]protocol ... all skE
Configure usable SSL protocol flavors for proxy usage
SSLProxyVerify level none skdhE
Type of remote server Certificate verification
SSLProxyVerifyDepth number 1 skdhE
Maximum depth of CA Certificates in Remote Server Certificate verification
SSLRandomSeed context source [bytes]sE
Pseudo Random Number Generator (PRNG) seeding source
SSLRequire expressiondhE
Allow access only when an arbitrarily complex boolean expression is true
SSLRequireSSLdhE
Deny access when SSL is not used for the HTTP request
SSLSessionCache type none sE
Type of the global/inter-process SSL Session Cache
SSLSessionCacheTimeout seconds 300 skE
Number of seconds before an SSL session expires in the Session Cache
SSLUserName varnamesdhE
Variable name to determine user name
SSLVerifyClient level none skdhE
Type of Client Certificate verification
SSLVerifyDepth number 1 skdhE
Maximum depth of CA Certificates in Client Certificate verification
StartServers sayısM
Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin sayısını belirler.
StartThreads sayısM
Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin sayısını belirler.
Substitute s/pattern/substitution/[infq]dhE
Pattern to filter the response content
SuexecUserGroup User GroupskE
User and group permissions for CGI programs
ThreadLimit sayısM
Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst sınırını belirler.
ThreadsPerChild sayısM
Her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını belirler.
ThreadStackSize boyutsM
İstemci bağlantılarını elde eden evreler tarafından kullanılan yığıtın bayt cinsinden uzunluğunu belirler.
TimeOut saniye 300 skÇ
Bir istek için başarısız olmadan önce belirli olayların gerçekleşmesi için sunucunun geçmesini bekleyeceği süre.
TraceEnable [on|off|extended] on sÇ
TRACE isteklerinde davranış şeklini belirler
TransferLog file|pipeskT
Specify location of a log file
TypesConfig file-path conf/mime.types sT
The location of the mime.types file
UnsetEnv env-variable [env-variable] ...skdhT
Removes variables from the environment
UseCanonicalName On|Off|DNS Off skdÇ
Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
UseCanonicalPhysicalPort On|Off Off skdÇ
Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
User unix-kullanıcısı #-1 sM
İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı belirler.
UserDir directory-filename [directory-filename] ... skT
Location of the user-specific directories
VirtualDocumentRoot interpolated-directory|none none skE
Dynamically configure the location of the document root for a given virtual host
VirtualDocumentRootIP interpolated-directory|none none skE
Dynamically configure the location of the document root for a given virtual host
<VirtualHost adres[:port] [adres[:port]] ...> ... </VirtualHost>sÇ
Sadece belli bir konak ismine ve porta uygulanacak yönergeleri barındırır.
VirtualScriptAlias interpolated-directory|none none skE
Dynamically configure the location of the CGI directory for a given virtual host
VirtualScriptAliasIP interpolated-directory|none none skE
Dynamically configure the location of the cgi directory for a given virtual host
Win32DisableAcceptExsM
Use accept() rather than AcceptEx() to accept network connections
XBitHack on|off|full off skdhT
Parse SSI directives in files with the execute bit set

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  ja  |  ko  |  ru  |  tr